Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
provozu internetového portálu práce Prace-Job.cz

Provozovatelem internetového serveru www.Prace-Job.cz je společnost:

Savvy, s.r.o.
Sídlo: Ludslavice 141, 768 52 Míškovice
Kanceláře: Cejl 91, 602 00 Brno
IČO: 26944367
- dále jen Portál

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31723
- Dále jen Provozovatel

Uživatelé: Zadavatel inzerce a reklamy na Portálu - fyzická nebo právnická osoba tzn. přímý zákazník nebo personální agentura.
- Dále jen Zadavatel

Uchazeč o zaměstnání
- Dále jen Uchazeč

I. Úvod

Zadavatel a Uchazeč mohou být ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedeni pod společným označením jako Uživatelé.

Portál spravuje databázi pracovních příležitostí, zveřejňuje poptávky po práci a nabídky práce na internetových stránkách www.Prace-Job.cz a na partnerských serverech, publikuje články o zaměstnání a pracovních vztazích.

Všeobecné obchodní podmínky upravují a definují zejména vztahy mezi Provozovatelem serveru a Zadavateli inzerce a reklamy umístěné na Serveru. V souladu s nimi Provozovatel poskytuje resp. poskytne Zadavateli služby na základě objednávky nebo smlouvy. Potvrzením objednávky nebo podpisem smlouvy Zadavatel vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi Provozovatelem a Zadavatelem, pokud smlouva nestanoví jinak.

II. Práva a povinnosti uživatelů

Zadavatel je oprávněn využívat služby Serveru pro inzerci pracovních příležitostí a vyhledávání nových pracovníků. Využívání kontaktních údajů uchazečů jiným způsobem (např. nabídky výrobků a služeb) není povoleno.

Zadavatel je povinen se před závazným objednáním služeb Serveru seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele.

Zadání inzerce je placená služba, která se řídí platným Ceníkem. Výjimku tvoří základní prezentace brigád, které nejsou zpoplatněny. Inzerci lze objednat prostřednictvím elektronického formuláře ve firemním zázemí po registraci firmy.

Samotná registrace je bezplatná. Po řádném zaregistrování Zadavatele a odeslání elektronické objednávky inzerce je takto učiněná objednávka závazná. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat emailem, poštou nebo faxem. Po splnění platebních podmínek je objednaná inzerce zařazena do databáze Serveru.

Zadavatel je povinen náležitě zkontrolovat všechny údaje a informace obsažené v inzerci. Zadavatel nese plnou odpovědnost za obsahovou správnost inzerce a reklamy na Serveru.

Zadavatel nesmí prostřednictvím Serveru šířit jakékoliv informace, které jsou v rozporu se zákony, právním řádem ČR, zásadami poctivého obchodního styku nebo nepravdivé informace a informace odporující dobrým mravům. Zadavatel se zavazuje prezentovat výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.

Server není určen pro prezentace práce na bázi Multi Level Marketingu ( MLM).

Zadavatel se zavazuje, že nebude využívat pronajaté reklamní pozice způsobem, odporujícím FUP (Fair Usage Policy).

Zadavatel se zavazuje prezentovat prostřednictví Serveru pouze informace, které nemohou vést k jeho záměně s jiným subjektem.

Zadavatel souhlasí s tím, že identifikační údaje (zejména název společnosti a kontaktní údaje) poskytnuté v souvislosti s objednáním služby Serveru budou veřejně přístupné v rámci inzerce pracovních pozic. Zadavatel akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na jeho elektronický kontakt zasílat informace o poskytování služeb, které si u Provozovatele objednal. Akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek dává Zadavatel Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků prostřednictvím Serveru na základě objednané inzerce či reklamy. Zadavatel tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva výrobce resp. autorů v souvislosti s prezentováním informací, sloganů, audiovizuálních záznamů nebo reklam.

Zadavatel se zavazuje předat potřebné podklady nutné pro zahájení plnění objednané služby a to ve stanoveném termínu, ve standardních formátech, na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

Zadavatel se zavazuje písemně oznámit Provozovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služeb Serveru do 7 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Zadavatel odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

III. Uchazeč

Uchazeč je oprávněn zdarma zadat svůj profesní životopis do systému prace-job.cz, ve kterém je registrovaným Zadavatelům povoleno vyhledávat nad vloženými životopisy vhodné Uchazeče.

Uchazeč může specifikovat prostřednictvím elektronického formuláře, kterým zaměstnavatelům nesmí být povolen přístup k jeho životopisu.

Uchazeč akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na jeho elektronický kontakt zasílat poptávky práce od registrovaných Zadavatelů, kterým Uchazeč umožní prohledávat nad svým vloženým životopisem resp. kterým toto právo neomezí.

Uchazeč není oprávněn zadávat do systému kariera.cz životopisy druhých osob.

IV. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel zajistí uveřejnění inzerce Zadavatele na Serveru bez zbytečného odkladu po jejím řádném objednání a splnění všech podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách či podmínek upravených příslušnou smlouvou.

V případě učinění objednávky prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře zahájí Provozovatel poskytování služeb podle informací, které Zadavatel uvede v objednávkovém formuláři.

Provozovatel garantuje začátek plnění služby do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni od obdržení všech podkladů nebo od termínu zahájení kampaně. V případě prodlení Zadavatele s dodáním podkladů se o příslušný počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je Provozovatel povinen zahájit plnění služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci, která je jakýmkoliv způsobem v rozporu se zákony a právním řádem ČR včetně prezentací se sexuálním podtextem. Provozovatel má dále právo vyřadit z databáze Uchazečů životopis, jehož obsah není v souladu s dobrými mravy nebo je zřejmé, že životopis je smyšlený. Provozovatel má rovněž právo v rámci rubrik nabídek práce a brigád odmítnout prezentaci, která má charakter reklamy a nesouvisí s prezentací volného místa.

Provozovatel má právo při porušení některého z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo příslušné smlouvy Zadavatelem okamžitě přerušit poskytování služby. Zadavateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Provozovatel neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období.

Provozovatel se zavazuje písemně, faxem nebo emailem informovat Zadavatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle objednávky nebo smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem a souvislá délka přerušení provozu přesáhne 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Provozovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, zemětřesení, válka nebo jiné živelné a neovlivnitelné události) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možné zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Provozovatele.

Provozovatel uchovává a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčeno právo Provozovatele použít údaje pro personifikaci stránek čerpaných služeb, vytvoření uživatelského zázemí Uživatele a uvedení Zadavatele v on-line referencích Provozovatele. Provozovatel je oprávněn za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů uživatele kontaktovat.

Provozovatel nenese zodpovědnost za porušení autorských práv Zadavatelem.

V. Platební a dodací podmínky

Za poskytované služby náleží Provozovateli odměna dle Ceníku služeb platného ke dni doručení objednávky Zadavatele. Odměna je splatná na základě proforma faktury, kterou vystaví Provozovatel a doručí Zadavateli elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v zázemí Zadavatele. Po uhrazení proforma faktury doručí Provozovatel originál faktury na adresu Zadavatele. Úhradu může Zadavatel provést bankovním převodem, online platební branou eBanky, vkladem na účet Provozovatele nebo hotovostní úhradou v sídle Provozovatele.

Pokud je Zadavatel novým inzerentem Serveru tj. v případě první uskutečněné objednávky služeb nebo pokud Zadavatel neuhradil poslední fakturu ve lhůtě splatnosti, je Provozovatel oprávněn vyžadovat zálohu ve výši 100% před započetím plnění objednané služby. V ostatních případech je faktura splatná do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, pokud není dohodnuto jinak.

Zadavateli nevzniká nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

Úrok z prodlení za úhradu faktury po datu splatnosti činí 0,1% z dlužné částky denně.

VI. Reklamace

Zadavatel je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu ze zaplacené odměny v případě, že Provozovatel neposkytne objednané služby v odpovídající kvalitě a rozsahu a ve stanoveném termínu, maximálně však ve výši 100% z celkové odměny (v žádném případě nehradí Provozovatel Zadavateli případný ušlý zisk).

Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Provozovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují ve lhůtách do 30ti kalendářních dnů.

VII. Odstoupení od smlouvy

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

Zadavatel neuhradil odměnu, která náleží Provozovateli, ve lhůtě splatnosti

Podklady pro plnění služby dodané klientem nejsou v souladu s platnými zákony ČR

Zadavatel prokazatelně poškozuje dobré jméno Provozovatele

Pokud Zadavatel poruší ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo příslušné smlouvy

Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

nejpozději do třetího dne od začátku plnění služby. Zadavatel je v tomto případě povinen uhradit Provozovateli odstupné ve výši 50% z odměny PROVOZOVATELE dle ceníku platného ke dni řádné objednávky služby.

pokud Provozovatel prokazatelně přeruší poskytování služeb v souvislé délce 7 pracovních dnů.

Doba přerušení začíná doručením oznámení Zadavatele o této skutečnosti písemně poštou, faxem nebo emailem na adresu Provozovatele.

Do této doby se nezapočítává 24 hodin v každém kalendářním měsíci, ve kterých má Provozovatel právo za účelem údržby Serveru přerušit plnění služeb.

VIII. Copyright

Veškerý obsah Serveru včetně jeho částí je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv šíření obsahu Serveru je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru.

IX. Prohlášení Uživatelů

Zadáním životopisu na Server dávají Uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů v míře nezbytné pro účely poskytnutí služeb (vyhledávání vhodných uchazečů registrovanými Zadavateli).

Uživatelé jsou povinni učinit na své straně taková opatření, která zajistí důvěrnost zasílaných informací.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky mohou být Provozovatelem průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou pro Uživatele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání služby Serveru.

Poskytování služeb Serveru se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se strany nedohodnou jinak v příslušné smlouvě.

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, má příslušná smlouva přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1.2008.

Najděte si práci s Jooble

Práce v České republice

Líbí se vám web portál?

Chcete byt, dům?